Rinalds Uzkalns

Zacznijmy od tego, czym jest BIK. Skrót ten oznacza Biuro Informacji Kredytowej, co przez większą część ludzi traktowane jest jako nieco magiczna instytucja przechowująca tajne informacje dla banków, ale niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Nie jest to prawda, bowiem rolą BIKu jest udostępnianie informacji dla wszystkich, którzy są nimi zainteresowani i mają do nich prawa. Oznacza to, że instytucje finansowe typu banki, SKOKi i firmy udzielające pożyczek mogą dodawać dane do bazy BIKu oraz wnioskować o ich odczytanie dla danego kredytobiorcy, z kolei osoby fizyczne mogą zwracać się do BIKu z żądaniem udostępnienia własnej historii kredytowej dla różnych celów. W przypadku indywidualnych wniosków o raport dotyczący historii kredytowej z bazy danych Biura Informacji Kredytowej dostępne są trzy opcje: 

  • Informacja Ustawowa – jest to podstawowy rodzaj raportu, udostępniany bezpłatnie raz na sześć miesięcy. Zawiera podstawowe dane oparte o ustawę o ochronę danych osobowych, jednak w przeważającej większości wypadków taka postać raportu jest najzupełniej wystarczająca do uzyskania podstawowej wiedzy na temat własnej historii kredytowej, jednak podczas ubiegania się o pożyczkę pieniężną lub kredyt w instytucji wymagającej przedłożenia historii kredytowej z BIK, należy zainteresować się pozostałymi opcjami dostępnymi w Biurze Informacji Kredytowej.

  • Profil Kredytowy Plus – jest to raport typu Informacja Ustawowa rozszerzony o pełny wykaz zapytań dotyczących historii kredytowej zamawiającego składanych przez banki lub instytucje pozabankowe. Raport ten jest płatny i dostępny w wersji w języku polskim oraz angielskim, a także w obu jednocześnie. Koszty wynoszą od 30 złotych za wersję polską do 55 złotych dla wersji w obu językach.

  • Profil Kredytowy Plus wraz z Oceną Punktową – jest to raport Profil Kredytowy Plus uzupełniony o syntetyczny wskaźnik punktowy pełniący rolę oceny – tzw. scoring. Zazwyczaj korzystają z niego banki w celu szybkiego zorientowania się na temat historii kredytowej danej osoby, bez konieczności zagłębiania się w szczegółowe informacje. I tak naprawdę to Ocena Punktowa jest najważniejszym wskaźnikiem dotyczącym oceny historii kredytowej, który pełni rolę decydującą w kwestii przyznania kredytu lub odmowy jego udzielenia. 

Niezależnie od wybranej opcji raport uzyskany z BIK może zawierać nawet kilkadziesiąt stron i zawiera wszystkie niezbędne informacje, jakich oczekuje zamawiający (oczywiście objętość i zawartość raportu zależy od wyboru konkretnej jego wersji). Można z niego w prosty sposób wyczytać przebieg wszelkich kredytów uzyskiwanych przez osobę, której raport ten dotyczy, począwszy od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu, poprzez szczegółowe informacje dotyczące banku będącego kredytodawcą, wysokości kredytu, rodzaju zabezpieczenia, wysokości spłat oraz oczywiście dokładnego przebiegu spłat kredytu, z wyszczególnieniem dotrzymania terminów oraz wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań. Raport zawierać będzie także pełne informacje o poręczycielach oraz zabezpieczeniu kredytu (hipoteka, ruchomości itp.). W przypadku raportów typu Profil Kredytowy znajdą się w nich także informacje interesujące głównie dla banków oraz instytucji pozabankowych udzielających pożyczek, jak na przykład pełen wykaz wszystkich instrumentów finansowych, z których korzystał klient, a także ofert, które zostały mu przedstawione w przeszłości, z podziałem na zaakceptowane przez niego oraz odrzucone. Jest to więc znakomite źródło informacji na temat tego, jakimi rodzajami ofert dana osoba jest zainteresowana i jakie mogą być potencjalnie dla niej przydatne, a także jakimi propozycjami klient nie był w ogóle zainteresowany. 

Dodatkowo raporty zawierać będą także osobne sekcje dla zobowiązań bieżących oraz przeterminowanych. Zobowiązania bieżące, jak można się łatwo domyśleć obejmują wszelkiego rodzaju kredyty lub zaległości osoby, której dany raport dotyczy – a więc wysokość kwoty pozostałej do spłaty, czas spłaty, wysokość rat itp. Dostępne jest zarówno zestawienie obejmujące każdy kredyt z osobna, jak również zbiorcze, prezentujące wszystkie zobowiązania łącznie. Pozwala ono w łatwy i szybki sposób skonfrontować miesięczne zobowiązania finansowe osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę z jej przychodami, a więc jest to narzędzie pozwalające na określenie możliwości oraz płynności finansowej potencjalnego kredytodawcy. 

Drugą wspomnianą sekcją raportu będzie dział o nazwie zobowiązania przeterminowane, który zawiera informacje o wszystkich należnościach, których termin upłynął, a które nie zostały jeszcze uregulowane. Ta sekcja z kolei pozwala na zorientowanie się co do bieżących możliwości finansowych klienta oraz zdolności do regulowania zobowiązań w terminie. Jeśli w tej części raportu nie ma żadnych danych wskazujących na istnienie należności przeterminowanych, to zazwyczaj ogólna ocena wiarygodności finansowej klienta wypada pozytywnie, co oznacza, że jeżeli dodatkowo oszacowany stopień płynności finansowej pozwala na przyznanie kredytu z nadzieją jego terminowego spłacania, to zazwyczaj bank lub instytucja finansowa podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. Zresztą na bazie opisanych powyżej danych tworzona jest właśnie Ocena Punktowa (scoring) – rzecz jasna nie są to jedyne kryteria tworzenia oceny, ale należą one do najważniejszych. 

Ostatnią sekcją raportu, która bezpośrednio może mieć wpływ na rodzaj decyzji podjętej przez bank lub instytucję pozabankową jest wykaz kart płatniczych oraz kredytowych. O ile w przypadku kart płatniczych trudno uznać korzystanie z nich za decydujące w kwestii określenia możliwości finansowych klienta, o tyle karty kredytowe, a zwłaszcza historia ich spłacania jest jednym z ważniejszych czynników pozwalających określić stopień wiarygodności finansowej. Warto więc mieć na uwadze regularne spłacanie zobowiązań karty kredytowej, o ile z takowej korzystamy i unikać „zapominania” o regulowaniu należności lub uzupełnianiu debetu na karcie – te pozornie nieistotne kwestie mają naprawdę znaczący wpływ na ogólną ocenę naszej historii kredytowej. 

Na koniec warto także wspomnieć o tym, po co w ogóle osoba fizyczna mogłaby być zainteresowana uzyskaniem raportu z Biura Informacji Kredytowej na swój temat? W normalnych warunkach właściwie wyłącznie w ramach ciekawostki, natomiast jeśli szanowny Czytelniku planujesz ubiegać się o kredyt lub pożyczkę w dowolnej kwocie i na dowolny cel, to warto wydać te 30 złotych na raport w wersji Profil Kredytowy Plus i samodzielnie przejrzeć całą swoją historię kredytową, szczególnie zwracając baczną uwagę na wszelkiego rodzaju nieścisłości lub błędne zapisy – których obecność wcale nie musi być wykluczona. Należy bowiem mieć na uwadze to, że bank lub instytucja parabankowa, u których będziesz ubiegać się o przyznanie kredytu będą miały wgląd dokładnie w te same informacje, warto więc zawczasu upewnić się, że są one w pełni zgodne ze stanem faktycznym. 

Dostępna jest przy okazji jeszcze jedna możliwość – a mianowicie wyczyszczenie swojej historii kredytowej. Jeśli znajdziesz w raporcie pozycje, które mogą stanowić spore utrudnienie podczas prób uzyskania akceptacji Twojego wniosku kredytowego, można wyszukać firmy zajmujące się profesjonalnym czyszczeniem niekorzystnej historii kredytowej. Wprawdzie nie zawsze wszystkie dane da się usunąć, ale w większości przypadków całkiem spora część niekorzystnych zapisów może zostać usunięta. Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia warto ponownie zamówić sobie raport Profil Kredytowy Plus i porównać efekty działania wyżej wymienionej firmy. 

Właściwie wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w niniejszym artykule, powinien on więc stanowić całkiem przydatną ściągawkę podczas ubiegania się o kredyt w instytucji wymagającej raportu z Biura Informacji Kredytowej. Życzymy akceptacji wszystkich Waszych wniosków o przyznanie kredytu!